เร่งกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาลงทุนสอดคล้องการพัฒนาที่ยั่งยืน

ไอทีดีจับมืออังค์ถัดและบีโอไอ เร่งระดมเงินลงทุนพัฒนาที่ยั่งยืนในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

นายกมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ไอทีดี) เปิดเผยว่า สถาบันได้ร่วมกับการประชุมสหประชาชาติเพื่อการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จัดงานสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับโครงการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อการลงทุนสอดคล้องกับแหล่งลงทุนโลกของอังค์ถัดปี 2014 ที่พบว่าประเทศกำลังพัฒนาต้องใช้เงินทุนประมาณ 3.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในปี 2030 แต่ปัจจุบันเงินทุนภาครัฐและเอกชนที่มีในประเทศกำลังพัฒนามีประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขาดอีก 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแปลว่าประเทศกำลังพัฒนาต้องใช้แหล่งเงินทุนเพิ่ม เพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว

นอกจากนี้ ปี 2017 อังค์ถัดพบว่าการลงทุนในอดีตไม่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยตั้งแต่ปี 2010 มีการลงทุนเพียงร้อยละ 20 ได้ประโยชน์จากมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน ขณะที่การลงทุนร้อยละ 80 ได้ประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นการให้สิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้น จึงเห็นว่าตัวเลขดังกล่าวส่งผลต่อการถดถอยของนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่สวนทางกับแผนพัฒนาประเทศระยะยาวเกิดความเหลื่อมล้ำ ไอทีดีจึงจัดงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนจาก 19 ประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อให้การลงทุนในอนาคตสอดคล้องกับเป้าหมายที่มีการลงทุนอย่างยั่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ ประกอบด้วย 6 ข้อ คือ การกำหนดกลยุทธ์เชิงนโยบายทั้งมิติส่งเสริมการลงทุนและการอำนวยความสะดวกการลงทุน การบูรณการความร่วมมือระดับภูมิภาค การนำกลไกตลาดทุนมาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนทิศทางการลงทุน และการปรับแนวคิดภาคธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าเมื่อมีการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติจะนำไปสู่การผลักดันการลงทุนที่มีส่วนสำคัญส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางของความรู้ด้านการค้าควบคู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป.-สำนักข่าวไทย